Λογιστικές Υπηρεσίες

 Το γραφείο μας χρησιμοποιεί σύγχρονα μέσα πληροφοριακών συστημάτων, τις διαδικτυακές πλατφόρμες τών δημοσίων φορέων καθώς και σύγχρονές λογιστικές μέθοδους διαχείρισης-εργαλεία-λογισμικά παρακολούθησης λογιστικών βιβλίων.

 Γεγονός που συνεπικουρεί σε συνδιασμό με την διαρκή μας επανακατάρτιση και επιμόρφωση, ώστε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή των φοροτεχνικών-λογιστικών εξελίξεων και να παρέχουμε αξιόπιστη και υπεύθυνη εξυπηρέτηση στους ανθρώπους-επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε.

Ενδεικτικά

Έναρξη Ατομικής - Προσωπικής Επιχειρήσης (ΟΕ-ΕΕ), ΕΠΕ, ΙΚΕ.

 • Επιλογή του κατάλληλου εταιρικού τύπου 
 • Ανάλυση business plan 
 • Σύνταξη καταστατικού, προσαρμοσμένου στις ανάγκες των ιδρυτών της επιχείρησης
 • Σύνταξη μισθωτηρίου έδρας
 • Έκδοση του συνόλου των απαραιτήτων δικαιολογητικών για την έναρξη οποιασδήποτε φύσεως επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών μηχανικών, των απαραίτητων μελετών & βεβαιώσεων  
 • Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών στα Γ.Ε.ΜΗ., ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, επιμελητήρια, Δήμους, πολεοδομία, Ιατρικούς συλλόγους, υγειονομικό, πυροσβεστική, αρχαιολογία κλπ
 • Νομιμοποίηση & άνοιγμα εταιρικού-τραπεζικού λογαριασμού – POS 
 • Καταγραφή επιλογών κρατικής χρηματοδότησης-επιδότησης-επιχορήγησης. 

Αμειγώς Λογιστική Υποστήριξη

 • Τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων Β και Γ κατηγορίας ατομικής επιχείρησης, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, σωματείων και συλλόγων
 • Παρακολούθηση όλων των υποχρεώσεων της επιχείρησης ολόκληρο το οικονομικό έτος
 • Υποβολή ΦΠΑ Τριμήνου, Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών (ΜΥΦ)
 • Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις-παραδόσεις
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων και ισολογισμών
 • Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων
 • Μεταβολές καταστάσεως – στοιχείων περιουσιολογίου της επιχείρησης
 • Αλλαγή / αντιστοίχιση Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ)
 • Απογραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών (eΕΦΚΑ)
 • Πλήρης υποστήριξη και ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία της Παύσης-Εκκαθάρισης-Πτώχευσης-Συγχώνευσης-Διακοπής των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης

Μισθοδοσία προσωπικού

 • Τήρηση και παρακολούθηση μισθοδοσίας εργαζομένων
 • Διαχείριση μισθοδοσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Υποβολή μηνιαίας ΑΠΔ στο ΙΚΑ και προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ
 • Αντιμετώπιση ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας και το ΙΚΑ
 • Πρόσληψη, οικειοθελής αποχώρηση και απόλυση εργαζομένου (Πλήρης, μερικής, εκ περιτροπής απασχόληση)
 • Ένταξη σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ
 • Γνωστοποίηση όρων σύμβασης εργασίας μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης
 • Υπολογισμός επιδομάτων αδείας, Δώρο Πάσχα και Δώρο Χριστουγέννων
 • Αποστολή βεβαιώσεων αποδοχών, ετησίου πίνακα προσωπικού, πίνακα αδειών και υπερωριών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Κατάρτιση στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan)
 • Στρατηγικός & Επαγγελματικός φορολογικός σχεδιασμός
 • Προκαθορισμένες σε τακτά χρονικά διαστήματα υπηρεσίες επιχειρηματικής ενημέρωσης και καθοδήγησης

Σύνδεση - Προσαρμογή - Εκπαίδευση στις Νέες Υπηρεσίες myDATA (my Digital Accounting and Tax Application )

Γενικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για Επιχειρήσεις

 • Εκπροσώπηση της επιχείρησης σας σε Δημόσιες – Δημοτικές – Περιφεριακές Υπηρεσίες – ΔΕΠΑ – Φορείς κ.λ.π.
 • Άμεση δωρεάν απόκριση σε επικοινωνιακά αιτηματα μέσω πληθώρας πλατφορμών επικοινωνίας ( Τηλέφωνική Κλήση, SMS, E-mail, Viber, Skype, Messenger, WhatsApp. )
 • Πλήρης Οργάνωση και ολοκληρωμένη επίβλεψη των λογιστηρίων των επιχειρήσεων.

 • Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Μισθοδοσίας σε Εργατικά και Ασφαλιστικά θέματα
 • Απογραφή και Αποτίμηση Περιουσίας

 • Υποστήριξη σε Διαχειριστικούς Ελέγχους

 • Υποστήριξη για αλλοδαπές εταιρείες

 • Τακτική ενημέρωση της πορείας εσόδων-εξόδων και του ΦΠΑ ως προς το ύψος που κυμαίνονται
 • Σχεδιασμός συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS).
Πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε;

Στον κόσμο της αγοράς κάθε λεπτό ” μετράει” Χρηματικά και Χρονικά. Φροντίζουμε έτσι ώστε να μην έχετε περαιτέρω απώλειες!

Ευστάθιος Ραπτόπουλος
Υπεύθυνος Λογιστικού Γραφείου,

Έχετε απορίες σε φοροτεχνικά - φορολογικά - λογιστικά ζητήματα;

Τα cookies βοηθούν στη βελτίωση των υπηρεσιών που σου παρέχουμε. Με τη χρήση του site μας, αποδέχεσαι την χρήση τους.